]> Doodeenvoudig - Inkoopvoorwaarden
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal
Algemene Voorwaarden van Doodeenvoudig


LET OP:

Voor het aanbod van producten en diensten  op www.doodeenvoduig.nl geldt dat er altijd een controle op beschikbaarheid moet plaats vinden.

Wanneer de bezorgkosten berekend moeten worden (op basis van kilometerafstand , gewicht en/of uurtarief) dan worden deze niet expliciet genoemd in de prijsstelling van de bestelling. Bij een bestelling gaat u accoord met de berekening van de genoemde kilometer-  of gewichtsprijs danwel het uurtarief. Het aantal kilometers wordt altijd  berekend van depot tot depot. 

Informeer in deze gevallen daarom altijd naar de voorwaarden die bij een bepaald product of dienstverlening van kracht zijn.

 

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt onder klant verstaan: de bezoeker/consument die op www.doodeenvoudig.nl een bevestigde bestelling in de stappenplannen 1 en 3 plaatst, danwel een bestelformulier na invulling verstuurd.

In deze voorwaarden wordt onder leverancier verstaan: bedrijven die op www.doodeenvoudig.nl een product of dienst ter verkoop aanbieden.

In deze voorwaarden wordt onder overeenkomst verstaan: elke overeenkomst, onafhankelijk van de gekozen communicatietechniek. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

ALGEMEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen leverancier en klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

De leverancier vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer. De leverancier dient tijdig de eigen leveringsvoorwaarden beschikbaar te stellen.

De klant dient zich op de hoogte te stellen van en te houden aan de leveringsvoorwaarden die de leverancier waarmee zij een overeenkomst sluiten beschikbaar stelt.

Zowel de leverancier als de klant zijn op de hoogte van en gaan akkoord met levering zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden voor verkoop via de website van Doodeenvoudig.

 

AANBOD
De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument/klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de verzendkosten, de wijze van betaling en overige condities (en indien van toepassing het herroepingrecht, de minimumduur van de overeenkomst op afstand). Indien door het bedrijf aan de consument/klant de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

De leverancier vermeldt de consumentenprijzen (incl. BTW) van aangeboden producten en diensten. In die gevallen dat producten en diensten specifiek voor het bedrijfsleven zijn bedoeld kan volstaan worden met een prijsvermelding exclusief BTW. In uitzonderlijke gevallen kan na overleg met Doodeenvoudig bepaald zijn geen prijzen of een prijsindicatie te vermelden. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:

  • de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De leverancier staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids­voorschriften.

LEVERING
Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de leverancier en de klant anders is overeengekomen.

Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de klant naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de klant is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de klant de leverancier hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van de leverancier houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

De leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het woonadres van de klant dat het laatst aan de leverancier kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

De leverancier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Een kortere maximale termijn kan van kracht zijn. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan met de uiterste spoed bericht (uiterlijke termijn door leverancier vastgelegd, echter nooit langer dan één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft). De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de leverancier zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij de leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Doodeenvoudig treedt op als intermediair tussen klant en leverancier en valt als zodanig buiten elke gesloten overeenkomst anders dan zij met bedrijven is overeengekomen.

Levering en betaling van de bestelde producten en/of diensten vindt plaats tussen klant en leverancier, zonder tussenkomst, participatie of verantwoordelijkheid van Doodeenvoudig.

Bij ondeugdelijk handelen van de leverancier zal Doodeenvoudig hier melding van maken bij de bevoegde instanties. Tevens zal Doodeenvoudig de leverancier van de website verwijderen, zonder recht op (gedeeltelijke) restitutie van eventueel betaalde advertentiegelden te verlenen.

Op de overeenkomst tussen leverancier en klant is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

- einde algemene voorwaarden Doodeenvoudig  januari 2008

Doodeenvoudig              KvK: 27286087        BTW: 181381989B01         info@doodeenvoudig.nl

Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid