]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | VERDERLEZEN | RELIGIEENDEDOOD | CHRISTENDOM |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Een christelijke kijk op leven en sterven

Door Mariëlle de Waardt

De brede en de smalle weg


Een onsterfelijke ziel
Christenen geloven dat God ieder mens geschapen heeft.(1) Het levensdoel van een christen is dan ook om God te leren kennen en hem te dienen en aanbidden. Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel leeft voort. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt.

 

De redding
Protestanten beroepen zich hierbij op bijbelteksten waarin staat dat je in Jezus Christus moet geloven om gered te worden.(2) Gedoopt worden is ook belangrijk, maar niet essentieel. Een mens kan zichzelf niet redden, want dit hangt helemaal van Gods genade af. Sommige gereformeerden geloven zelfs dat God al heeft vastgesteld wie gered zal worden en wie niet.(3) Volgens deze stroming heeft de mens hier geen invloed op. Andere protestanten geloven wel in de vrije wil van de mens. Of iemand christen wordt hangt af van Gods wil en je eigen keuze.

Katholieken zien het iets anders. Zij vinden dat je het heil ook moet verdienen door goede werken te doen. Bij katholieken hangt de redding er dus ook van af hoe je gehandeld hebt tijdens je leven op aarde. Verder is gehoorzaamheid aan het gezag van de kerk en haar tradities belangrijk. Deze visie is een belangrijk twistpunt tussen katholieken en protestanten, en één van de aanleidingen voor de reformatie.

 

Jezus Christus
Jezus Christus leefde zo’n 2000 jaar geleden in wat nu Israël is. Toen Hij begin dertig was, werd hij door de Romeinse bezetters ter dood veroordeeld. Hij werd gekruisigd, een gruwelijke martelmethode. Wat het sterven van Jezus  voor christenen zo bijzonder maakt, is de boodschap dat Hij stierf voor de zonden van de mensheid. Joden en christenen geloven dat ieder mens zondig is, dat iedereen fouten maakt en dingen doet die God verkeerd vindt. Christenen geloven dat de zonde een barrière tussen hen en God is. Ze proberen niet te zondigen door zich aan de voorschriften uit de bijbel te houden. Omdat niemand zich geheel aan alle regels kan houden, heeft Jezus de zonden van de hele mensheid op zich genomen. Toen Jezus stierf werden de zonden van alle mensen vergeven, ook van degenen die toen nog geboren moesten worden. Christenen geloven dus, dat zij dankzij Jezus weer dicht bij God kunnen leven.

 

Hemel en hel
Als je dan gered bent, waar gaat je ziel dan heen? Het christelijke beeld van het hiernamaals is die van de hemel (het paradijs) en de hel. De hemel is waar God woont. Het is een plaats van vrede en geluk, waar geen negatieve dingen meer zijn. De zielen van de gelovigen mogen hier eeuwig bij God verblijven. Daar zullen ze God prijzen en aanbidden. De bijbel spreekt er ook van dat iedereen een taak zal hebben in de hemel, maar het is niet duidelijk wat dat zal zijn. Over het algemeen wordt aangenomen dat de hemel te bijzonder is om voor ons mensen te begrijpen.

De hel is het tegenovergestelde van de hemel. De hel is een plaats waar God helemaal afwezig is. Het clichébeeld van de hel als een grot vol brandende vuren met duiveltjes is niet Bijbels. In de bijbel wordt wel gesproken over een poel van vuur waar de duivel wordt ingeworpen.(4) Maar dit is waarschijnlijk een andere plaats dan het dodenrijk.

 

Vagevuur en voorgeborchte
Katholieken geloven van oudsher in nog twee andere plaatsen in het hiernamaals. Het vagevuur is de plaats waar gelovigen gezuiverd worden van hun zonden. Het gaat dan om de zonden die ze niet hebben verteld tijdens de biecht, en die daarom nog niet vergeven zijn. Protestanten zien het vagevuur als onbijbels, omdat de tekst waarop katholieken dit idee baseren door hen anders geïnterpreteerd wordt. Protestanten zeggen ook dat gelovigen niet meer gezuiverd hoeven te worden, want alle zonden zijn al door Jezus’s offer aan het kruis vergeven.

Het voorgeborchte is een andere plek, die lijkt op de hemel maar dan zonder de aanwezigheid van God. Wel is iedereen er gelukkig. Volgens katholieken zijn hier de zielen van mensen die stierven voor Jezus opstanding, en die van ongedoopte kinderen. Protestanten zijn het ook met deze leer niet eens. In 2007 heeft de Paus zelf deze visie ook afgezwakt. Ongedoopte kinderen kunnen volgens hem wel naar de hemel gaan.

 

 

Het nieuwe JeruzalemDe toekomst
Christenen geloven niet alleen in een eeuwig leven voor hun ziel. In de bijbel, vooral in het boek Openbaring van Johannes, wordt de terugkeer van Jezus voorspeld. Dit wordt de wederkomst genoemd.(5) Aan het einde der tijden zal er veel oorlog, armoede, rampen en andere ellende zijn. Onder de invloed van de duivel zal een kwade heerser aan de macht komen, de zogenaamde Antichrist. Maar uiteindelijk zal Jezus terugkomen en het kwaad verslaan.

Jezus zal duizend jaar op aarde regeren vanuit een nieuw, prachtig Jeruzalem. Daarna zal de duivel definitief worden verslagen en is het tijd voor het laatste oordeel. Alle doden zullen uit hun graf opstaan om door Jezus beoordeeld te worden. De wereld zal letterlijk veranderen, want er komen een nieuwe hemel en aarde. Overleden christenen zullen een nieuw lichaam krijgen. Niemand zal meer ziek of gehandicapt zijn.  Voor de ongelovigen is er dan geen plaats meer.

Onder christenen zijn er veel meningsverschillen over hoe deze zogenaamde eindtijd zal verlopen. De leer van het duizendjarig vrederijk wordt het chiliasme of millennialisme genoemd. Vooral evangelische christenen geloven sterk in de voorspellingen over de eindtijd en de wederkomst. Andere groepen, zoals vrijzinnige protestanten, zien het bijbelboek Openbaring meer als een symbolisch verhaal. In ieder geval weet geen enkele groep wanneer Jezus terugkomt.

 

Ethische kwesties
De christelijke ideeën over leven en dood hebben ook effect op het leven van alledag. Zo zijn veel christenen tegen abortus en euthanasie, omdat één van de tien geboden is dat je niet mag doden. Om dezelfde reden keuren katholieken zelfmoord sterk af. Volgens hen kan zo iemand niet in de hemel komen. Protestanten zien dit anders, het hangt ervan af of de persoon in kwestie een gelovige was. Orgaandonatie is onder christenen ook niet onomstreden. Sommige christenen wijzen dit op religieuze redenen af. Andere christenen weigeren dienstplicht omdat ze pacifist zijn en weigeren mensen te doden.

Een andere vraag rondom het sterven is of de overledene zal worden begraven of gecremeerd. Vroeger werd eigenlijk iedereen begraven. Crematie werd als een heidense gewoonte gezien. Tegenwoordig is crematie in Nederland heel normaal, en ook een optie voor christenen. Maar bepaalde orthodoxe stromingen vinden dat dit niet kan in verband met de opstanding van het lichaam. Anderen denken dat God het lichaam zal herstellen, ook al is het verbrand.

Tenslotte is het belangrijk dat christenen van de bijbel zich niet mogen bezighouden met paranormale en occulte zaken. Het is streng verboden om contact te zoeken met de doden.(6) Vooral evangelische christenen zien de toenemende interesse in mediums, waarzeggerij, hekserij en dergelijke als een gevaar voor de maatschappij. Katholieken zijn juist gewend om tot overleden heiligen te bidden. Zij geloven dat die voor hen voorspraak (een goed woordje) bij God kunnen doen.

 

Tot slot
Christenen geloven in het leven na de dood, voor de ziel en uiteindelijk ook het lichaam. Sterven is wel een beangstigende gebeurtenis, maar uiteindelijk gaat de gelovige alleen maar een nieuwe fase van zijn leven binnen. Zijn of haar ziel is nu bij God en daar kunnen de achterblijvers blij om zijn. Op veel rouwkaarten zie je dan ook een tekst als “Veilig in Jezus’ armen”.

 

Noten:
(1) Genesis 1:27. Alle Bijbelteksten NBG ’51
(2) Johannes 3:16
(3) Romeinen 8:29
(4) Openbaring 19:20
(5) Mattheüs 24;30
(6) Leviticus 19:31

zie ook: De christelijke uitvaart

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Wade Yin Yang

Wade Yin Yang

€ 695,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid