]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | ERFENIS,ERVENENTESTAMENT | METTESTAMENT |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Overlijden met testament

In een testament kunt u vastleggen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden. Een testament moet bij de notaris worden opgemaakt. Iedereen die 16 jaar of ouder is (en over zijn verstandelijke vermogens beschikt), kan een testament maken. U kunt het testament tijdens uw leven wijzigen. Verder kunt u in uw testament afwijken van de regels van vererving zoals het Burgerlijk Wetboek die geeft.

Een testament kan onder meer erfstellingen en legaten bevatten. Bij een erfstelling wordt aangegeven wie de erfgenamen zullen zijn en voor welk gedeelte. In een legaat wordt een persoon aangewezen die bepaalde zaken uit de nalatenschap of een bepaald bedrag in geld verkrijgt. Deze persoon heet legataris.

U kunt personen en instellingen tot erfgenaam of legataris benoemen die anders volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek niets uit uw nalatenschap zouden verkrijgen, bijvoorbeeld:

  • bloedverwanten die volgens de wet geen erfgenaam zijn, bijvoorbeeld een broer die niet van u zal erven, omdat uw echtgenoot en uw kinderen volgens de wet uw erfgenamen zijn;
  • aanverwanten, bijvoorbeeld de echtgenoot van een kind. U moet hierbij bedenken dat, als uw schoonzoon of schoondochter niet in het testament is vermeld, deze toch (indirect) uit uw nalatenschap kan verkrijgen. Dit is het geval als deze aanverwant in gemeenschap van goederen is gehuwd met uw kind dat erfgenaam is. Alles wat de beide echtgenoten bezitten of verkrijgen is dan immers van hen beide. Als u wilt voorkomen dat een schoonzoon of schoondochter op deze wijze mee erft, moet u bij testament bepalen dat wat uw kind krijgt, niet valt in zijn huwelijksgemeenschap;
  • degene die ongehuwd met u samenwoont. Ongehuwd samenwonenden erven volgens de wet niet van elkaar. Als zij elkaar tot erfgenaam willen benoemen, moeten zij een testament maken. Dit geldt niet als zij hun partnerschap wettelijk hebben laten registreren;
  • andere niet-verwanten, bijvoorbeeld een goede vriend;
  • stichtingen of verenigingen.

Ook kunt u door het maken van een testament erfgenamen meer laten verkrijgen dan zij zouden verkrijgen volgens de wettelijke regels. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de echtgenoot. Bij testament kan worden bepaald dat deze meer verkrijgt dan zijn gewone erfdeel.

U kunt bij testament ook bepalen dat een erfgenaam minder verkrijgt of niet verkrijgt. U bent echter wel gebonden aan het zogenoemde wettelijk erfdeel. Ook kunt u bij testament een voogd en een toeziend voogd voor uw minderjarige kinderen aanwijzen. Een executeur die voor de uitvoering van uw testament zal zorgdragen, kan alleen bij testament worden benoemd.

Wettelijk erfdeel
In een testament kunt u naaste familieleden geheel onterven. De wet geeft afstammelingen (kinderen en kleinkinderen) echter wel het recht een bepaald minimumdeel van de nalatenschap op te eisen: het wettelijk erfdeel of de legitieme portie. Nieuw per 1 januari 2003 is dat dit recht binnen 5 jaar na het overlijden moet zijn ingeroepen en dat het (klein)kind slechts een geldvordering op de erfgenamen krijgt.

Kinderen en kleinkinderen hebben dit recht alleen als zij zonder testament erfgenaam geweest zouden zijn. De echtgenoot/geregistreerd partner, de ouders en de grootouders hebben geen recht op een wettelijk erfdeel.

Hoe groot is het wettelijk erfdeel?
Bij afstammelingen is de grootte van het wettelijk erfdeel waarop zij een beroep kunnen doen, de helft van het erfdeel dat het kind zou hebben gekregen als er geen testament was.

Voorbeeld
Een nalatenschap wordt verkregen door de echtgenoot en de 3 kinderen van de erflater. Als er geen testament zou zijn, zou ieder 1/4 van de nalatenschap krijgen. Als uit het testament blijkt dat de kinderen alleen het wettelijk erfdeel krijgen en de echtgenoot de rest, is de verdeling als volgt: de kinderen krijgen elk 1/2 van 1/4 van de nalatenschap. Dat is 1/8 deel van de totale nalatenschap per kind. De echtgenoot erft het resterende deel (5/8). Deze verdeling geldt ook als de kinderen onterfd zijn en een beroep doen op hun wettelijk erfdeel.

Let op!
Wanneer een ouder een kind wil onterven, lijkt het een oplossing om bij leven reeds alle bezittingen aan anderen dan dat kind te schenken. Dit is echter geen oplossing. Voor de berekening van het wettelijk erfdeel waar elk kind recht op heeft, worden de schenkingen die de ouders tijdens hun leven hebben gedaan, namelijk meegeteld.

Let op!
Met echtgenoot wordt ook de geregistreerde partner bedoeld.

 

Schenken
alt U kunt zelf een schenking krijgen, of een schenking doen aan iemand anders. In beide gevallen moet u rekening houden met bepaalde regels. Bij grote schenkingen moet degene die het geschenk ontvangt vaak schenkingsrecht betalen.

Schenkingen die gedaan zijn binnen 180 dagen vóór overlijden, worden voor de heffing van het successierecht gezien als verkrijgingen uit de nalatenschap. Dit houdt in dat over deze schenkingen successierecht moet worden betaald. Het schenkingsrecht dat over deze schenkingen is betaald, wordt daarvan afgetrokken voorzover deze het successierecht niet te boven gaat.

 

Bron : www.belastingdienst.nl
Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Uitvaartkist 200

Uitvaartkist 200

€ 1336,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid