]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | ERFENIS,ERVENENTESTAMENT | ADMINISTRATIE |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Administratieve en financiële afhandeling

Hieronder volgt een lijst met aanknopingspunten over de afhandeling van administratieve en financiële zaken. Wat er wel en niet geregeld moet worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voor sommigen is de lijst te uitgebreid, voor anderen ontbreken er misschien een aantal zaken. Sommige dingen moeten in ieder gaval geregeld worden na een overlijden. Het eerste deel van de lijst dient kort na de uitvaart geregeld te worden (binnen 2 weken).

Wanneer u op de onderstaande titels klikt kunt u door ze pagina heen springen. U kunt ook alle punten onder elkaar lezen.

Nagaan of er een testament is 
Nagaan of er een codicil is 
Nagaan of er een levensverzekering is 
Verklaring van erfrecht laten opstellen 
Verzekeringen stoppen of wijzigen 
Lopende schulden en noodzakelijk betalingen 
Instanties in kennis stellen 
Aanvragen van voorzieningen

Langere termijn 
Wanneer er zorgplichtige kinderen (onder de 18 jaar)zijn

 

Nagaan of er een testament is

Testament : dit is een akte waarin iemand bepaalt wat hij/zij wil dat er na zijn/haar overlijden gebeurt.

Om er achter te komen of er een testament is kunt u zich wenden tot een notaris of tot het Centraal Testamenten Register. Bij dit register kunt u schriftelijk (Postbus 20300, 2500 EH Den Haag) opvragen bij welke notaris het testament is opgemaakt. Een kopie van de overlijdensakte moet meegestuurd worden. Bij de notaris kunt u een kopie van het testament opvragen.

De erfenis moet vervolgens verdeeld worden zoals de overledene heeft opgesteld. De erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Omdat dit uit praktisch oogpunt lastig kan zijn, is het gebruikelijk dat de erfgenamen volmacht verlenen aan één erfgenaam of buitenstaander (executeur testamentair).

 

Nagaan of er een codicil is

Codicil : dit is een verklaring waarin iemand bepaalde zaken met betrekking tot zijn nalatenschap kan regelen, zonder tussenkomst van een notaris. Een codicil heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament. Een codicil is echter een verklaring die met de hand geschreven, gedagtekend en door de erflater ondertekend dient te zijn.

Er is voor het codicil geen centrale registratieplaats zoals voor het testament. Een veel gebruikte bewaarplaats is een 'geldkistje' thuis of een kluis bij de bank.

Geld en onroerende zaken kunnen niet door middel van een codicil worden toegewezen. Wel kan de erflater in een codicil vastleggen: welke roerende zaken als meubels, persoonlijke sieraden en kleren aan wie worden toegewezen. Deze zaken moeten nauwkeurig zijn omschreven.

Hoe en door wie de uitvaart geregeld moet worden kan overigens ook in het codicil vastgelegd worden. Het benoemen van een executeur moet vanaf 1 januari 2003 bij testament plaatsvinden.

 

Nagaan of er een levensverzekering is

Wanneer de overledene een levensverzekering (of overlijdensverzekering) had afgesloten dan dient de betrokken maatschappij op de hoogte te worden gebracht. Bij levensverzekeringen waarbij (ook) het overlijdensrisico van de persoon is verzekerd, wordt altijd in de polis een begunstigde (bijvoorbeeld de partner of de bank) genoemd. Deze verzekering is bedoeld om nabestaanden niet onverzorgd achter te laten of om een hypotheek af te lossen. Het kan ook zijn dat een levensverzekering met lijfrenteclausule is afgesloten. Dit betekent dat de kapitaaluitkering op de polis door de begunstigde gebruikt moet worden om een levenslange of tijdelijke lijfrente te kopen.

Mocht niet bekend zijn bij welke maatschappij een levensverzekering is afgesloten, dan kan men zich wenden tot het Verbond van Verzekeraars in Den Haag

Als de overledene op zijn eigen leven de verzekering had afgesloten c.q. de premie zelf heeft betaald is de uitkering met successierecht belast. Heeft de begunstigde (degene die op het leven van de overledene de verzekering had afgesloten) echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met successierecht. Met een kopie van de akte van overlijden en een gewaarmerkt afschrift van de verklaring van erfrecht kan men de uitkering m.b.v. een kort briefje claimen. In het briefje verzoekt men de verzekeringsmaatschappij het verzekerde bedrag uit te keren op de bank/girorekening van de begunstigde.

 

Verklaring van erfrecht laten opstellen

Verklaring van Erfrecht : dit is een door een notaris (verplicht) opgemaakte verklaring waarin staat vermeld of de overledene wel of geen testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen zijn. In de verklaring van erfrecht staan ook de persoonsgegevens (personalia) van de overledene. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. (o.a. bij het Centraal Testamenten Register.

Als er een executeur is benoemd - de uitvoerder van een testament of laatste wilsbeschikking - kan de notaris in plaats van een verklaring van erfrecht ook een verklaring van executele of een gecombineerde verklaring van erfrecht en executele opstellen en afgeven.

U heeft de Verklaring van Erfrecht (en akte van overlijden) nodig om allerlei zakelijke en administratieve zaken af te handelen. (bijvoorbeeld het innen van uitkeringen en het kunnen beschikken over banktegoeden en andere goederen). Wanneer iemand overlijdt, blokkeert de bank de rekeningen van de betreffende persoon. (Banken kunnen over het algemeen een uitzondering maken voor het betalen van de uitvaartkosten). Deze blokkering is op te heffen met een Verklaring van Erfrecht. Een en/of rekening mag overigens niet geblokkeerd worden. De Verklaring van Erfrecht is wel nodig om de en/of rekening om te zetten in een rekening op de naam van de nabestaande.

Wanneer de kosten van het opmaken van een Verklaring van Erfrecht hoger zijn dan het uit te keren bedrag van alle geldtransacties dan is het een overweging waard deze niet op te laten maken. In deze gevallen kunnen uitkeringsinstanties en (levens)verzekeringsinstanties soms genoegen nemen met de Akte van Overlijden.

Voor het bezoek aan de notaris moet u het volgende meenemen: 
1. Akte van overlijden 
2. Trouwboekje (eventueel akte van huwelijkse voorwaarden) of samenlevingscontract 
3. Lijst met de u bekende namen en adressen van erfgenamen 
4. Een geldig legitimatiebewijs van uzelf (paspoort/rijbewijs/Europese identiteitskaart)

Geef alle erfgenamen de gelegenheid om mee te gaan naar de notaris.

Het is handig om bij de notaris meerdere afschriften van de originele verklaring van erfrecht te vragen. U hebt deze afschriften namelijk bij diverse instanties nodig.

De prijs van het opstellen van de Verklaring van Erfrecht hangt van de notaris af en kan variëren van 180 tot meer dan 700 euro. Het is dus zinvol prijzen te vergelijken en goede prijsafspraken te maken.

 

LET OP : Verklaring van erfrecht is niet altijd nodig 
De verklaring van erfrecht is geen wettelijk vastgelegd document. Er zijn dan ook gevallen bekend dat bankfilialen in bepaalde gevallen ook zonder de verklaring van erfrecht de zaken regelen. Een verklaring van het Centraal Testamenten Register en een akte van overlijden kan, wanneer er geen testament is, volstaan. In april 2008 meldt de Telegraaf in de rubriek 'Over Geld' het verhaal van Henk Steenbekkers. Na het overlijden van zijn vrouw (zonder nalaten van een testament) wist hij de filialen van de Rabobank en Fortis uiteindelijk te overtuigen met een verklaring van het CTR dat er geen testament was, en een akte van overlijden van zijn echtgenote. Dit kostte hem 10 euro.

Bij complexe erfenissen en testamenten zal de verklaring van erfrecht nodig blijven. Maar in overige gevallen loont het om na te gaan of het bankfiliaal ook met de alternatieve papieren de zaken kan afhandelen. Omdat de banken meestal uit gewoonte de overhandiging van de verklaring van erfrecht verplichten zal dit over het algemeen geen gemakkelijke weg zijn.

 

 

Verzekeringen stoppen of wijzigen

Lopende verzekeringen zoals schade-, inboedel-, rechtsbijstand-, doorlopende reis- en WA-verzekeringen dienen stopgezet of gewijzigd te worden. Het is belangrijk om na te gaan of er lopende verzekeringen zijn die premievrij worden bij overlijden. Als de verzekeringen moeten blijven doorlopen, moet u de naam op de polis laten wijzigen.

Bij veel verzekeringsmaatschappijen is opgave van beëindiging mogelijk via een kort briefje (met polis- en/of correspondentienummers) tezamen met een kopie van de akte van overlijden. Vergeet niet na te gaan of er sprake is van restitutie van vooruitbetaalde premies.

Als u weet dat er een verzekering is afgesloten, maar de polis niet kunt vinden, kunt u zich wenden tot het Verbond van Verzekeraars, de verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon.

 

Lopende schulden en noodzakelijk betalingen

Belastingschulden 
U kunt u contact opnemen met de Inspecteur van Belastingen.

Hypothecaire en andere langlopende schuld 
Contracten met betrekking tot zaken als hypotheek en andere langlopende schulden moeten worden gecontroleerd op clausules van toepassing bij overlijden (in een aantal gevallen komt de lopende schuld bij overlijden te vervallen).

Overige schulden 
Uitstaande kredieten, bijvoorbeeld geld leningen, dienen geïnventariseerd te worden. Deze dienen zonodig te worden betaald. Indien u persoonlijke leningen hebt afgesloten of aankopen hebt gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag u in verband met het overlijden van uw partner is kwijtgescholden.

Noodzakelijke betalingen 
Noodzakelijke betalingen dienen geïnventariseerd en betaald te worden (bijvoorbeeld in geval van huurwoning)

 

Instanties in kennis stellen

Banken 
Bankinstellingen worden niet door de Burgerlijke Stand op de hoogte gebracht van het overlijden. Zij moeten schriftelijk op de hoogte worden gesteld door de nabestaanden, erfgenamen, de executeur testamentair of de notaris. Met de Verklaring van Erfrecht kunt u de tenaamstelling van lopende rekeningen wijzigen en beschikken over tegoeden op deze rekeningen. Vergeet ook de spaar- (en eventueel andere lopende) rekeningen niet. Bij de bank kunt u ook informeren of de overledene een bankkluis had.

Voor meer informatie over rekeningen kunt u het beste contact opnemen met het filiaal van de bankinstelling van de overledene.

Werkgever 
De werkgever(s) moeten op de hoogte gesteld worden van het overlijden (ook in verband met eventuele vervolg uitkeringen). 
  
De werkgever is wettelijk verplicht de nagelaten betrekkingen van de overleden werknemer (huwelijks- of geregistreerde partner) een overlijdensuitkering te verstrekken. Dit is gelijk aan het loon van de werknemer over de periode tot één maand na het overlijden. Veel werkgevers betalen nog 2 maanden loon door na de maand waarin het overlijden plaatsvond. Wanneer dit loon normaal gesproken op de nu geblokkeerde bankrekening gestort wordt, kunt de werkgever het geld op een andere rekening laten storten waar u wel bij kunt. Dit geldt overigens ook voor andere uitkerende instanties.

Wanneer u zelf werknemer bent en uw partner is overleden, moet u de gewijzigde samenstelling van het huishouden opgeven aan uw werkgever. Dit in verband met loonbelasting en dergelijke.

Uitkerende instanties (BK, bedrijfsverenigingen) 
Deze instanties dienen op de hoogte te worden gebracht in verband met uitbetalingsverplichtingen. (bijvoorbeeld aow, ww, wao etc)

Bij het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen en het hoofdkantoor van Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (G.A.K.) kunt u terecht voor informatie.

Ziektekostenverzekering (opzeggen of wijzigen)

Overige instanties / lidmaatschappen 
Instanties waar de overledene staat geregistreerd op de hoogte stellen en eventueel opzeggen: (sport)verenigingen, omroep of vakbond, lidmaatschappen of abonnementen op tijdschriften, kranten of vakbladen.

 

Aanvragen van voorzieningen

Sociale uitkeringen 
Wanneer u als achterblijvende partner door het overlijden in inkomsten achteruit gaat en beneden de bijstandsnorm komt, kunt u krachtens de Algemene Bijstandswet een (aanvullende) uitkering aanvragen. De bijdrage hangt af van uw financiële draagkracht.

Bij het aanvragen van een Algemene Ouderdomswet uitkering hebben samenwonenden dezelfde rechten als gehuwden, wanneer ze tenminste drie maanden een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd.

Per 1 juli 1996 is de Algemene Weduwe en Wezenwet (AWW) vervangen door de ANW. Om voor uitkering in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voor informatie kunt u hierover contact opnemen met de Sociale Verzekerings Bank.

Tegemoetkoming in de studiekosten 
In voorkomende gevallen wijzigt het recht op tegemoetkoming in de studiekosten na overlijden van een ouder of partner.

Voor meer informatie en het aanvragen van formulieren kunt u terecht bij de Informatie Beheer Groep.

Wijziging belastingtarieven 
Voor sommige (gemeentelijke) belastingen kunt u in aanmerking komen voor een verlaagd tarief of zelfs kwijtschelding.

Voor informatie over aangiftes en eventuele tariefgroepwijzigingen kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Huursubsidie 
Indien uw inkomenspositie wijzigt, komt u wellicht in aanmerking voor huursubsidie.

Meer informatie over huursubsidie krijgt u bij de afdeling Woonruimtezaken van uw gemeente en het Bureau Persoonlijke Voorlichting van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Pensioen 
Eventuele pensioenverzekeraar(s) moeten op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Dit i.v.m. eventuele vervolg of sociale uitkeringen (als o.a. weduwe en wezen pensioen).

Voor het regelen van het pensioen neemt u contact op met de werkgever, het betreffende pensioenfonds of pensioenverzekeraar, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Van belang hierbij zijn bijvoorbeeld of de overleden persoon pensioenrechten heeft opgebouwd, deze al ontving, nog werkzaam was. Ook de situatie van de achterblijvende partner is van belang. En tot slot kunnen kinderen ook nog een rol spelen.

 

Langere termijn

Eigenaar huurwoning in kennis stellen 
Het huurcontract moet worden opgezegd of gewijzigd. Wanneer de woning opgezegd moet worden, moet de woning leeg en in oorspronkelijke staat opgeleverd worden.

Eigen woning 
De eigen woning moet onder de erfgenamen verdeeld worden. De notaris moet een Akte van Verdeling opmaken zodat het huis eigendom wordt van een van de erfgenamen in plaats van alle erfgenamen.

Hypotheekakte nakijken (overlijdensrisicoverzekering) 
Nagaan of er een clausule is voor het boetevrij aflossen van de hypotheek met de uitkering van eventuele levensverzekering.

Auto 
Indien er een auto is waar niet meer in gereden wordt, dan kunt u de wegenbelasting opzeggen en teveel betaalde premie terugvorderen. Voor informatie kunt u op de website van Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting kijken. De auto kan verkocht of gesloopt worden.

Aangifte van belasting doen (F of T biljet) 
Voor de belastingaangifte van de overledene (inkomstenbelasting en successierechten) dienen nabestaanden alle rekeningen i.v.m. de uitvaart te bewaren.

De belastingdienst stuurt zo snel mogelijk na het overlijden aan de erfgenamen een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Indien de overledene inkomstenbelasting betaalde moeten de nabestaanden over het lopende jaar moet tot de maand van overlijden aangifte doen en het F biljet invullen. De kosten van de uitvaart kunnen daarbij als aftrekpost worden opgevoerd.

Indien u niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen, waaronder uw woonplaats valt, een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht. Eventuele terugzending - niet verplicht - van het ingevulde T-biljet dient in beginsel te geschieden binnen twee jaar na afloop van het kalenderjaar.

Over het bedrag dat de erfgenamen krijgen moet belasting worden betaald. De belasting over de erfenis heet het recht van successie ofsuccessierecht. Een aangifteformulier wordt door de belastingdienst ongeveer vier maanden na het overlijden aan de erfgenamen verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en ingediend. Hiervoor kunt u uitstel aanvragen.

Meer informatie over het aangeven van belastingen kunt u vinden bij: www.belastingdienst.nl 
U kunt hier tevens de brochure 'Belasting en Erven' bestellen.

Overige bankzaken 
Bankkluis (legen en opzeggen)

Creditcards en cheques 
Financiële instanties die creditcards en cheques verlenen dienen op de hoogte gesteld te worden

Beheer van Effecten en Onroerend Goed 
Ook op het recht op de tegoeden die effecten vertegenwoordigen kan pas een beroep worden gedaan na overleggen van een verklaring van erfrecht. Voor meer informatie over effecten en onroerend goed zaken kunt terecht bij de bank of de notaris.

Koninklijke onderscheidingen inleveren 
De wet bepaalt dat deze na overlijden moeten worden ingeleverd bij het Gemeentehuis.

Inventariseren van automatische overschrijvingen (en evt opzeggen) 
Er zijn twee soorten automatische betalingen. De eerste is een opdracht aan een bank om periodiek een vast bedrag aan een derde over te maken. De tweede is een machtiging tot automatische incasso aan bedrijven of instellingen om af te schrijven van de bankrekening. Deze dienen opgezegd te worden onder vermelding van correspondentienummers.

U kunt hierover het beste contact opnemen met de betreffende bank of instelling die de afschrijving doet.

Inventariseren van banksaldo’s op overlijdensdatum 
Deze zijn van belang in verband met de samenstelling van de nalatenschap.

Inventariseren van de inboedel (evt taxeren) 
De erfgenamen moeten de inboedel verdelen (of indien wenselijk verkopen). Er zijn verschillende manieren om tot overeenstemming te komen indien hierin problemen worden voorzien. Klik hier om meer te lezen

Inventariseren van erfenis (verwerpen of accepteren) 
Beneficiair aanvaarden van een erfenis heeft tot gevolg dat men niet met privé-goederen aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de overledene en is dus verstandig als men niet zeker weet of de overledene meer bezit dan schulden heeft nagelaten.

Meer informatie zoals het aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden ervan en de aangifte voor het recht van successie kan door de notaris worden verstrekt.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap 
De registratie moet aangepast worden

 

Wanneer er zorgplichtige kinderen (onder de 18 jaar)zijn

Regelen voogdij 
De wet bepaalt dat ongehuwde kinderen beneden de 18 jaar onder gezag moeten staan van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit de ouders, we spreken dan van 'ouderlijk gezag'. Als een ander dan de ouder(s) het gezag over het kind heeft, is er sprake van 'voogdij'.

Meer informatie over alle rechten en plichten ten aanzien van het regelen van de voogdij kunt u krijgen bij De Raad van de Kinderbescherming.

Aanvragen kinderbijslag

Aanvragen of wijzigen kinder- en / gezinsopvang 
Met vragen over kinderopvang en gezinsopvang kunt u terecht bij de afdeling Maatschappelijk werk van uw gemeente of eventueel bij uw huisarts. Voor het aanvragen van kinderbijslag verstrekt de gemeente of de Sociale Verzekerings Bank SVB u de nodige informatie.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Urn 103

Urn 103

€ 310,92
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid