]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | BEGRAVEN | MILIEU |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

De milieubelasting van begraven

De bedoeling van begraven is uiteindelijk dat het lichaam vergaat. De condities op de begraafplaatsen zijn voor een groot deel bepalend voor het verloop van het verteringsproces. Met name de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is voor de afbraak, is van doorslaggevend belang. De beschikbaarheid van zuurstof wordt onder andere bepaald door het grondwaterpeil, de bodemsoort en de onderlinge afstand van de lichamen.

De bodemsoort is weinig te beïnvloeden. Voor zover mogelijk moet er bij de vestiging van een begraafplaats rekening gehouden worden met de geschiktheid van de bodem. Maar er zijn dus ook begraafplaatsen met minder gunstige bodemsoorten. Er moet dan extra aandacht besteed worden aan de juiste aanleg van bijvoorbeeld drainage, ophoging van de bodem en juiste verdeling van de graven.

Ook het lijkomhulsel waar het lichaam in ligt (bijvoorbeeld kist of lijkwade), heeft een duidelijke invloed op het verteringsproces. En tevens op de eventuele verontreiniging van de bodem.

Na evaluatie van de Wet op de Lijkbezorging door het Ministerie van VROM, heeft de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB) haar leden opgeroepen om een aantal maatregelen te treffen. Deze maatregelen moeten leiden tot een geringere milieubelasting bij begraven. De LOB adviseert vanaf 1 mei 2002 de begraafplaatsen om zich aan de volgende afspraken te houden:

  1. Het is verboden om een lijk te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist.
  2. Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of het lijk behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften.
  3. Het is verboden om een lijk te begraven met gebruikmaking van een lijkhoes die niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit 1998.
  4. Bij het ter begraving aanbieden van een kist of ander lijkomhulsel dient ten minste 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van begraving een schriftelijke verklaring te worden overgelegd - volgens een door het college vast te stellen model - omtrent de aanwezigheid van de in voorgaande leden bedoelde materialen en voorwerpen.
    Indien van een lijkhoes gebruik wordt gemaakt, zal de aanbieder tevens moeten overleggen:
    1. een afschrift van een rapport waaruit blijkt dat de gebruikte hoes voldoet aan de normen van het Lijkomhulselbesluit 1998 en
    2. een bewijs dat de betreffende hoes is aangekocht.

Samengevat komt het erop neer dat slechts afbreekbare materialen gebruikt worden. Dit geldt voor de kist, de wade, de lijkhoes, voor de kleding die gedragen wordt en voor de spullen die eventueel meegegeven worden.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Capri CA-10

Capri CA-10

€ 599,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid